Гимн Люксембурга

Официальный гимн Люксембурга со словами и инструментальная версия в mp3 формате.

Гимн Люксембурга (со словами):

Инструментальная версия:


Текст гимна

Текст на люксембурзском языке:

(1)
Wou d’Uelzécht durech d’Wisen zéit,
Duurch d’Fielsen d’Sauer brécht,
Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat as onst Land, fir dat mer géif
Heinidden alles won,
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.

(2)
An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An 't si keng eidel Dreem:
Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as 't sou gutt doheem!

(3)
Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D’Léift huet en treie Widderhall
A jidder Broscht gedon;
Fir, d’Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
Gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
An d’A wéi Feier blénkt

(4)
O Du do uewen, deem séng Hand
Duurch d’Welt d’Natioune leet,
Behitt du d’Lëtzebuerger Land
Vum frieme Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Текст на русском языке:

(1)
Где Альзет вдоль лугов,
По скалам Зауэр ломает,
Виноградная лоза вдоль Мозель цветет,
Небо вино обещает:
Существует страна, в которой жить - это честь
Где нет жертв, слишком тяжелых для нас,
Наше отечество - самая ценная вещь
Таиться в наших сердцах.
Наше отечество - самая ценная вещь
Таиться в наших сердцах.

(4)
О Всевышний, что там наверху,
Чья рука народы сопровождают,
Защити страну Люксембург
От вражеского вреда!
Еще детьми наделили нас
Либеральным толком,
Пусть солнце свободы тут
Воссияет вечно!
Пусть солнце свободы тут
Воссияет вечно!

Видео с гимном: