Скачать гимн Бурятии

Гимн республики Бурятия на бурятском, русском языках и инструментальная версия.

Гимн на бурятском языке:

Гимн республики Бурятия на русском:

В исполнении Дугаржапа Дашиева:

Инструментальная версия:


Текст гимна на русском и бурятском языках:

На русском языке

Таежная, озерная, степная,

Ты добрым светом солнечным полна.

Цветущая от края и до края,

Будь счастлива, родная сторона.


Брусничный дух, черемухи дыханье,

Лилового багульника настой.

Я не дышу, а пью благоуханье

Моей земли, равнинной и лесной.


Прими, земля, сыновнее спасибо,

Святой водой аршана угости,

Чтоб я обрел невиданную силу

Для дальнего нелегкого пути.


С тобой, земля, мы слиты воедино,

Моею стала и судьба твоя.

Поклон тебе от сердца, край родимый,

Любимая Бурятия моя!

О, мать земля!
На бурятском языке

Үнгын дайдаар,хангай тайгаар нэмжыгшэ

Үлзы Буряад — манай нангин үлгы.

Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни

Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы

Эрхим хангал санзай шэнги агаарташ

Эршэ хүсөөр элсүүлэнгүй яалайб!

Эмтэй домтой мүнхын уһан аршаандаш

Эльгэ зүрхөө хүртүүлэнгүй яалайб!

Холын замда эхын ёһоор юрөөжэ,

Хүмүүн зондо хэтын жаргал хүсөөш.

Саяан хадын сэлгеэн амяар арюудхан,

Байгал далайн гэгээн долгёор сүршөөш.

Шэрүүн сагай ерээшье һаа дэлхэйдэ,

Шинии заяан замһаа хадуурхагүйл.

Эбтэй дорюун бүлын ёһоор жаргыш даа,

Энхэ Буряад манай нангин үлгы.

Эхэ нютаг!
Пение гимна Бурятии